Reklamácie


Reklamačný poriadok
platný pre zákazníkov spoločnosti KVZ Invest s.r.o.
 

 
1. ÚVODNÉ USTANOVENIA:
 
1.1. Spoločnosť KVZ Invest, spol. s r.o., so sídlom Sokolská 8, 811 04 Bratislava, s prevádzkou na Vajnorskej ul.137, 831 04 Bratislava , Slovenská republika, IČO:35730200, DIČ: 2020268800 zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava, oddiel: Sro, vložka číslo: 158774/B (ďalej len KVZ Invest, alebo „Predávajúci“) vydáva tento „Reklamačný poriadok“, ktorým informuje spotrebiteľa (ďalej len „Kupujúci“), o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru, vrátane údajov o tom, kde môže Kupujúci reklamáciu uplatniť, v súlade s ustanovením § 18 Zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), a príslušnými ustanoveniami Zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a Zák. č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov.
1.2. Tento Reklamačný poriadok informuje spotrebiteľa o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za chyby výrobkov, vrátane údajov o tom, kde je možné reklamáciu uplatniť. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi a na internetovej stránke predávajúceho.
1.3. Uzavretím kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, pristupuje kupujúci k podmienkam uvedeným v tomto Reklamačnom poriadku.
1.4. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na predaj tovarov zo strany predávajúceho pre kupujúceho, ktorý spĺňa definíciu spotrebiteľa v zmysle platných právnych predpisov.
 
2. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU
 
2.1. Podľa ustanovenia § 619 Občianskeho zákonníka, predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí Kupujúcim. Kupujúci je oprávnený si tovar pred prevzatím riadne pozrieť. Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré mohol kupujúci pri prehliadke zistiť, najmä nezodpovedá za to, ak kupujúci neskôr bude reklamovať chýbajúce príslušenstvo tovaru, alebo mechanické poškodenie tovaru zistiteľné pri prehliadke. Predávajúci za takéto chyby nezodpovedá ani vtedy, ak kupujúci nevyužil možnosť vykonať prehliadku tovaru.
2.2. Ak nejde o použitý tovar, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.
2.3. Na žiadosť Kupujúceho Predávajúci poskytne Kupujúcemu záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí, ak Predávajúci namiesto záručného listu vydá Kupujúcemu doklad o kúpe.
 
3. ZÁRUČNÁ DOBA
 
3.1. Vady musí Kupujúci uplatniť u Predávajúceho bez zbytočného odkladu.
3.2. Záruku na Tovar Predávajúci poskytuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä ale nielen podľa § 619 až § 625 Občianskeho zákonníka, a to po záručnú dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi, alebo po záručnú dobu uvedenú v príslušnom záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako záručná doba stanovená príslušnými právnymi predpismi. Všeobecná záručná doba na tovar dodávaný Predávajúcim je podľa ustanovenia § 620 Občianskeho zákonníka 24 mesiacov. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
3.3. Predávajúci v záručnom liste vydanom Kupujúcemu môže poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky uvedenej v bode 3.2, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v záručnom liste. Funkciu záručného listu môže spĺňať aj faktúra, alebo dodací list, prípadne pokladničný doklad o zaplatení.
3.4. Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy spôsobené výrobnou chybou.
3.5. Záručné doby začínajú plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky tretia osoba, začne záručná doba plynúť až odo dňa jeho uvedenia do prevádzky, ak Kupujúci objednal uvedenie prevádzky najneskôr do 3 týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.
3.6. Záruka sa nevzťahuje najmä na : chyby a poškodenie tovaru, ktoré si kupujúci spôsobil sám, alebo boli spôsobené nesprávnym používaním.
3.7. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 
4. MIESTO REKLAMÁCIE
 
4.1. V zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa si môže Kupujúci ako spotrebiteľ uplatniť reklamáciu na prevádzke firmy KVZ Invest, s.r.o., na Vajnorskej ul.137, 831 04 v Bratislave, kde bol tovar zakúpený. Na prevádzke musí byť prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie. Pri reklamácii je potrebné doložiť originál dokladu o zaplatení kúpnej ceny tovaru.
4.2. V zmysle Zák o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Za účelom splnenia tejto zákonnej povinnosti osoba, ktorá uplatňuje reklamáciu, vyplní spolu s povereným zamestnancom predávajúceho reklamačný protokol, v ktorom presne popíše chybu a spôsob akým sa chyba prejavuje a odovzdá chybný tovar v balení aj s prípadným príslušenstvom a dokumentáciou predávajúcemu. V reklamačnom protokole uvedie osoba uplatňujúca reklamáciu kontaktnú adresu (e-mail, telef.číslo) na ktoré môže predávajúci zaslať vyrozumenie o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za zlé údaje, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.
4.3. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie je predávajúci povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní, odo dňa uplatnenia reklamácie.
4.4.Ak Predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, Kupujúci má rovnaké práva ako keby išlo o vadu neodstrániteľnú, t.j. Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 
5.PRIEBEH REKLAMAČNÉHO KONANIA
 
5.1. Pri uplatnení reklamácie je potrebné preukázanie nasledujúcich skutočností:
- kupujúci predloží platný doklad o kúpe tovaru s vyznačeným dátumom zakúpenia tvaru
- na tovare sa v záručnej dobe vyskytla vada – kupujúci predloží vadný tovar v predajnom mieste
5.2. Pokiaľ kupujúci nedokáže predložiť jednoznačný doklad o kúpe a tento je možné dohľadať predávajúcim, reklamácia začína dňom, kedy bol doklad dohľadaný. Kupujúci je povinný poskytnúť súčinnosť pri dohľadávaní dokladu o kúpe a poskytnúť informácie o dni nákupu, špecifikácia tovaru.
5.3. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach zo zodpovednosti za vady podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv uplatňuje, predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie. Vybavenie reklamácie znamená ukončenie reklamačného konania jedným z nasledovných spôsobov: odovzdanie opraveného tovaru, výmena tovaru, vrátenie kúpnej ceny tovaru, vyplatenie primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia, alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.
5.4. Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá kupujúcemu potvrdenie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Predávajúci o vybavení reklamácie vydá písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
5.5. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré vzniknú zavinením kupujúceho a ak vada, alebo poškodenie vzniklo najmä:
- preukazateľne nesprávnym používaním v rozpore s návodom na používanie, alebo iným nesprávnym konaním užívateľa, alebo na základe mechanického poškodenia tovaru
- v prípade preukazateľne nedovolených zásahov do tovaru
- ak vada vznikla bežným opotrebením
- ak predložený doklad o kúpe, príp. záručný list nesie zjavné známky prevedených zmien údajov, alebo je na tovare odlišné výrobné číslo ako to, ktoré je uvedené na doklade o kúpe, príp. záručnom liste
- pri živelných katastrofách
5.6. Spôsob vybavenia reklamácie určí predávajúci ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
5.7. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy, je na Kupujúcom, ktoré z práv si u Predávajúceho uplatní. Po uplatnení konkrétneho práva, nemôže bez súhlasu Predávajúceho meniť svoj nárok.
5.8. Ak dôjde k výmene vadného tovaru za nový, začne plynúť záručná doba od prevzatia nového tovaru. V prípade, ak bola vymenená súčiastka na tovare, začne plynúť záručná doba vzťahujúca sa na túto novú súčiastku od prevzatia tejto novej súčiastky. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
5.9. Kupujúci je povinný vyzdvihnúť si opravený reklamovaný tovar do jedného mesiaca od uplynutia doby, keď oprava mala byť alebo bola urobená, a ak bola urobená neskôr, do jedného mesiaca od vyrozumenia o jej vykonaní.
5.10. Kupujúci je povinný osobne si prevziať reklamovaný tovar v deň vyznačený na reklamačnom protokole s vyjadrením o vybavení reklamácie a to na prevádzke firmy KVZ Invest, s.r.o., kde bola reklamácia podaná. V prípade neprevzatia reklamácie do 60 dní od ukončenia reklamačného konania, má právo predávajúci účtovať zákazníkovi skladové náklady, resp. po neprevzatí reklamovaného tovaru do 90 dní, ho komisionálne zlikvidovať.
 
6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 
6.1. Tento Reklamačný poriadok je platný a účinný od 1.4.2019. Platné a účinné znenie Reklamačného poriadku je kupujúcemu k dispozícii na internetovej stránke www.rubi.sk a tiež na predajnom mieste predávajúceho.
6.2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu reklamačného poriadku, pri rešpektovaní ustanovení Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku a Občianskeho zákonníka. Zmena reklamačného poriadku sa nevzťahuje na reklamáciu tovaru, ktorý bol zakúpený počas účinnosti reklamačného poriadku ku dňu kúpy tovaru.
 
V Bratislave, 01.01.2020
KVZ Invest, s. r.o.