Ochrana osobných údajov

 
Zásady ochrany osobných údajov
 registrovaných zákazníkov internetového obchodu  www.rubi.sk
 

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov registrovaných zákazníkov v e-shope KVZ Invest podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)

 
-ďalej len „ Nariadenie „
 
1. Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Označením príslušnej kolonky pri elektronickej registrácii v e-shope KVZ Invest ( www.rubi.sk ) udeľuje fyzická osoba ( ďalej len subjekt údajov alebo zákazník ) spoločnosti KVZ Invest s.r.o., so sídlom Sokolská 8, 811 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35730200, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sro, vložka č. 15774/B, ako správcovi podľa ustanovenia čl. 4 odst. 7 Nariadenia ( ďalej len správca ), svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s ustanovením čl. 6 odst. 1 písmena a) a ustanovením čl. 7 Nariadenia. Súhlas sa udeľuje dobrovoľne.
 
2. Rozsah spracovania

Osobné údaje subjekt údajov poskytuje pri registrácii v rozsahu meno, priezisko, fakturačná / doručovacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo. Na základe registrácie sú zákazníkovi zaslané prihlasovacie údaje. Vprípade, že sa registrovaný zákazník prihlási a uskutoční nákup, sú k týmto údajom ďalej priraďované údaje o nákupoch tovaru e-shope Rubi ( ďalej tiež len osobné údaje ).
 
3. Účel spracovania

Osobné údaje údaje sú spracovávané k nasledujúcemu účelu spracovania Osobných údajov: vedenie Osobných údajov zákazníka v databáze registrovaných zákazníkov obchodu Rubi, zaslanie prihlasovacích údajov, vedenie údajov o nákupoch registrovaného zákazníka uskutočnených v e-shope a predajniach Rubi a prostredníctvom Mobilnej aplikácie ( pokiaľ ju zákazník má nainštalovanú ), marketingové aktivity,evidenčné a štatistické účely.
 
4. Doba, na ktorú je súhlas udelený

Súhlas ku spracovaniu Osobných údajov k zhora uvedenému účelu poskytuje zákazník na dobu 10 rokov   od  posledného  registrovaného nákupu v e-shope.  Pokiaľ registrovaný zákazník neuskutoční nákup  po zaregistrovaní na e-shope, jeho osobné údaje budú vymazané. Osobné údaje využívané pri mobilnej aplikácii sa poskytujú na dobu inštalácie Mobilnej aplikácie. Osobné údaje môžu byť spracovávané najdlhšie do doby odvolania súhlasu registrovaného zákazníka so spracovávaním osobných údajov.
 
 5. Aktuálnosť a zmeny údajov

Zákazník prehlasuje, že Správcovi poskytol pravdivé, správne a aktuálne Osobné údaje. V prípade zmeny týchto údajov uskutoční zákazník ich aktualizáciu.
 
6.Osoby, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené

Poskytnuté Osobné údaje môžu byť správcom sprístupnené partnerom ako sú zasielateľské spoločnosti, subjektom poskytujúcim poradenstvo a odborné služby súvisiace s prevádzkou e-shopu, subjektom firmy KVZ Invest s.r.o. a to najmä za účelom vyhotovovania objednávok, doručovania zásielok, dodávky objednaného tovaru, ponuky tovaru , katalógy.
 
 
Zákazník berie na vedomie tieto informácie Spravcu, s ktorými sa oboznámil a rozumie im.