Obchodné podmienky
platiace pre zákazníkov internetového obchodu  www.rubi.sk

 
 
1.  Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
 
1.1  Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou  KVZ Invest, s.r.o., so sídlom Sokolská 8, 811 04 Bratislava, IČO 35730200 ( ďalej len prevádzkovateľ alebo predávajúci) uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu www.rubi.sk ( ďalej len „systém ).
1.2 Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnrj zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.rubi.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.
1.3   Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.,občiansky zákonník.
1.4  Kupujúcim sa rozumie  v systéme elektronického obchodu zaregistrovaná fyzická alabo právnická osoba, ktorá odoslala vo vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom elektronického obchodu.
1.5  Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom elektronického obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.
 
2. Objednávka

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.
2.2  Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.
2.3  Kúpna zmluva, na ktorej základe  je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka ( alebo jej časť ) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou KVZ Invest s.r.o.
2.4  Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky ( presná špecifikácia tovaru a jeho počet ), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.
 
3. Storno objednávky
 
3.1  Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru „ na objednávku“, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.
3.2  Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch :
 
 • v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť ( chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
 • v prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 14-tich kalendárnych dní.
4.  Odstúpenie od kúpnej zmluvy ( zásielkový obchod )
 
4.1  Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo v súlade zo zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 102/2004 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. všeobecných obchodných podmienkach.
4.2  Ako postupovať v prípade odstúpenia od zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu všetky vzájomne prijaté plnenia. Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky :
 
 • kontaktovať nás ( viď kontakt ) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojím číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
 • ak kupujúci tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu  uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
-  tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
-  tovar nesmie byť použitý
-  tovar musí byť nepoškodený
-  tovar musí byť kompletný ( vrátane príbalového letáku, záručného listu a podobne )
-  zašlite spolu s dokladom o kúpe – daňový doklad
-  náklady za poštovné hradí v plnom rozsahu kupujúci
 
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet  do 14 dní po fyzickom obdržaní tovaru.
Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady  odosielajúceho naspäť.
 
5. Cenové podmienky
 
5.1  Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH 20 %
5.2  Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 6
5.3  Kupujúci má možnosť platiť v mene : Euro
 
6.  Poštovné a balné
 
6.1  Spoločnosť KVZ Invest s.r.o.  si balné neúčtuje.
6.2  Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a určuje sa z výslednej sumy objednávky nasledovne :
 
poštová zásielka listom 
 • doručenie do 48 hodín od expedície zo skladu KVZ Invest s.r.o.
 • hmotnosť do 2 kg, rozmery max. súčet  dl. + šír. + hr. = 90 cm
 • úhrada tovaru na základe zálohovej faktúry alebo dobierkou
 • dopravné pri hodnote nákupu do 500,- € bez DPH hradí kupujúci
 • cena poštovného do 3,84 €
poštová zásielka balíkom       
 • doručenie do 48 hodín od expedície zo skladu KVZ Invest s.r.o.
 • hmotnosť do 10 kg, max. rozmery 200 cm pre ktorýkoľvek z rozmerov alebo 300 cm pre súčet dĺžky a najväčšieho obvodu meraného v inom smere ako dĺžka
 • úhrada tovaru na základe zálohovej faktúry alebo dobierkou
 • dopravné pri hodnote nákupu do 500,- € bez DPH hradí kupujúci
 • cena poštovného do 6,00 €
kurier        
 • doručenie do 24 hodín od expedície zo skladu KVZ Invest s.r.o.
 • doručenie v pracovných dňoch medzi 8,00 až 16,00 hod.
 • hmotnosť do 30 kg
 • úhrada tovaru na základe zálohovej faktúry alebo dobierkou
 • dopravné pri hodnote nákupu do 500,- € bez DPH hradí kupujúci
 • cena poštovného do  10,96 €
doprava zadarmo
 • pri celkovej hodnote objednávky nad 500,- € bez DPH 
6.3  Pri osobnom odbere sa poštovné neúčtuje.
6.4 Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov EU príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody ( príp. e-mailom ) medzi kupujúcim a predávajúcim.
6.5  Pre aktuálne ceny podľa bodu 6.4 kontaktujte prosím predávajúceho.
 
7.  Podmienky a možnosť platby za tovar

7.1  Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru na pošte (zaslanie poštovou zásielkou), resp. kuriérovi.
7.2  Hotovostne v prevádzke  spoločnosti na Vajnorskej ul. 137. V prevádzke spoločnosti nie je možné platiť platobnou kartou.
7.3. Úhradou zálohovej faktúry, ktorá bude vystavená na základe obdržanj záväznej objednávky. Odber tovaru je v tomto prípade možný až po pripísaní požadovanej sumy na účet KVZ Invest s.r.o.
7.4.  Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.
 
8.  Dodacie podmienky

8.1  Dodávky predmetu plnenia ( objednaného tovaru ) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru.
8.2  Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky e-mailom.
8.3  Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty, resp. kuriéra na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad.
8.4  Tovar je k dispozícii aj k osobnému odberu v predajni KVZ Invest s.r.o., Vajnorská 137/ Stará Vajnorská 6, 831 04 Bratislava po vzájomnej dohode.
8.5  Vlastnicke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
8.6 Tovar dodávame výlučne na území Slovenskej republiky.
8.7  Dodanie tovaru na územie členských štátov EÚ, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné  a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.
 
9.  Záručné podmienky a reklamačný poriadok
 
9.1  Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený v spoločnosti KVZ Invest s.r.o.,  resp. v internetovom obchode www.rubi.sk a ktorého reklamácie bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.
9.2  Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti KVZ Invest s.r.o. je pri jeho dodaní kupujúcemu predložený daňový doklad , ktorý slúži zároveň ako záručný doklad.
9.3  Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledovné :
                   
 • či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný ( ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbaľujte, neotvárajte, inak ho nebude možné vrátiť )
 • či je výrobok v neporušenom stave , tzn. či nemá zjavnú vadu
 • či fungujú všetky jeho jednotlivé časti
 
Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alabo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený ).
 
Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese :

KVZ Invest s.r.o.
Vajnorská 137
831 04 Bratislava

Upozornenie : Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.
 
10. Zodpovednosť za chyby na stránke www.rubi.sk
 
10.1  Spoločnosť KVZ Invest s.r.o. upozorňuje, že informácie uvedené na www.rubi.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
10.2  Spoločnosť KVZ Invest s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.
10.3  Spoločnosť KVZ Invest s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.
 
11. Ochrana osobných dát
 
11.1  Spoločnosť KVZ Invest s.r.o. sa v plnej miere riadi zákonom č. 18/2018 Z.z. ochrane osobných údajov  v informačných systémoch. Naša spoločnosť  rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.
11.2  Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateťa o novinky , účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si nebudete želať  tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.
11.3  Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom ( hackerom ). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.